Osvojite 600 litara lož ulja

Nagradna igra 26.11.2019.

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/19-01/721, URBROJ: 513-07-21-01-19-2, Zagreb 18. listopada 2019. godine, Adria oil d.o.o. iz Kastva, Spinčići 38, objavljuje.
 

OSJETITE TOPLINU SVOG DOMA ”

 

1. Priređivač nagradne igre

Priređivač igre je Adria oil društvo s ograničenom odgovornošću iz Kastva, Spinčići  38, OIB: 03004159051.

Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje priređivač nagradne igre, sve sukladno Zakonu o provedbi uredbe o zaštiti podataka kao i sa Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018.g.

2. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje loživog ulja na prodajnim mjestima Priređivača. 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje dana 22.11.2019.g. u 00:00:01 sati, a završava 31.01.2020.g. u 23:59:59 sati.

4. Uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja imaju svi kupci lož ulja koji su ostvarili kupnju iznad 500 l lož ulja te u cijelosti ispunili kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Kuponi za nagradnu igru preuzimaju se na prodajnim mjestima BP Spinčići, BP Kukuljanovo, BP Zamet, BP Martinkovac, BP Opatija ili kod vozača cisterne koja doprema loživo ulje.

Ispunjeni kuponi se zajedno sa kopijom računa ubacuju u za to predviđenu kutiju na BP SPINČIĆI ili se predaju vozaču cisterne koja doprema loživo ulje.

Svaki sudionik može poslati neograničen broj ispunjenih kupona, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

5. Nagradni fond

Fond nagrada uključuje:

Nagrada - 600 l lož ulja (3.282,00 kn)
Nagrada  - 300 l  lož ulja (1.641,00 kn)
Nagrada -200 l lož ulja (1.094,00 kn)

Ukupan fond nagrada iznosi  6.017,00 kuna, a nagrade iz prethodnog stavka nisu zamjenjive za novac.

6. Nagradno izvlačenje

Izvlačenje imena dobitnika nagrada održati će se dana 3.2.2020.g. u 12,00 sati prostorijama uprave Društva na adresi Spinčići 38, Kastav, a u njega ulaze prijave pristigle do zaključno dana 31.01.2020.g. u 23:59:59.

Izvlačenje će se izvršiti na način da se iz kutije izvlače pravovaljani kuponi, redoslijedom treća, druga pa prva nagrada. Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika ADRIA OIL d.o.o.

7. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrade

Pravila nagradne igre biti će objavljena prije početka na internet stranici priređivača www.adriaoil.hr

Rezultati nagradne igre i dobitnici biti će objavljeni na internet stranici www.adriaoil.hr najkasnije 2 dana nakon izvlačenja.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Javne objave rezultata biti će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe objave.

8. Dostava zapisnika

Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre će dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske  u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

9. Rok za podizanje nagrada

Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija, Porezna uprava.

10. Preuzimanje nagrada

Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obavješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, te da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku.

Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci.

Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

11. Korištenje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre: ADRIA OIL D.O.O., Spinčići 38, 51 215 Kastav, OIB: 03004159051

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre.

Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju priređivaču (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju  identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade.

Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje  pravnih obveza Priređivača. 

Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su  pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre.

Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine.

Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i drugih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih.

Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima kojii se odnose na zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

12. Rješavanje sporova

U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda u Rijeci.

13. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

14. Završna odredba

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.
 

Newsletter

Ukoliko isti želite primati molimo prijavite se na Adria oil mailing listu

Prijavi se

© Adria OIL d.o.o. 2020. Sva prava pridržana.