DOBITNICI NAGRADNE IGRE

DOBITNICI NAGRADNE IGRE

Nagrada – Automobil BMW X1 sdrive18i – Milan Žakula
Nagrada – Putovanje na utrku F1 u Monzi (dvije karte za Formula 1 utrku, dva noćenja u Monzi) – Janko Justić
Nagrada – 10 x 500 kn / 66,36 € na Adria Oil kartici za gorivo

Zdravko Jurić
Miljenka Calinec
Noa Dujmić
Jasna Stanić
Ana Čepić
Jovana Popović
Darko Šisak
Majda Tomašević
Tomislav Jeletić
Nikolina Martinčević

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Adria Oil d.o.o., Spinčići 38, Kastav, OIB 03004159051, donosi sljedeća

KLASA: UP/I-460-02/22-01/558

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Na Adria Oil-u toči i u novi BMW uskoči“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Adria Oil d.o.o., Spinčići 38, Kastav, OIB 03004159051.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra počinje 12. 12. 2022. u 00:01 i završava 12. 4. 2023 u 23:59.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača i nagrađivanja kupca.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za trajanja nagradne igre na bilo kojoj benzinskoj postaji Adira Oil naprave kupnju u iznosu 200,00 kn / 26,54 € ili više (po jednom računu). Kupac će uz račun dobiti kupon na koji je potrebno upisati broj računa i osobne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela) i ubaciti u kutiju predviđenu za nagradnu igru.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade.

Za jednu kupnju (jedan broj računa) dozvoljeno je ispuniti i u kutiju ubaciti jedan kupon. Svaki sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem kupona (za različite kupnje), ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Adria Oil d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

1 x Automobil BMW X1 sdrive18i
1 x Putovanje na utrku F1 u Monzi (dvije karte za Formula 1 utrku, dva noćenja u Monzi)
10 x 500 kn / 66,36 € na Adria Oil kartici za gorivo

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama uprave Priređivača na benzinskoj postaji Kukuljanovo na adresi, Kukuljanovo 386, 51227 Kukuljanovo, dana 28.04.2023.g..

Dobitnici nagrada bit će izvučeni između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne ispunjava sve uvjete ovih Pravila bit će izvučen drugi.

Izvlačenje će se izvršiti na način da se iz kutije nasumično izvlače kuponi. Prvo će biti izvučeno 10 dobitnika za treću nagradu, pa dobitnik za drugu nagradu i dobitnik za prvu nagradu.

Izvlačenje će nadzirati Komisija od tri predstavnika Priređivača, a izvlačenju će prisustvovati i javni bilježnik.

Rezultati nagradne igre bit će objavljeni u roku od osam dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.adriaoil.hr.

Javna objava rezultata bit će uklonjena u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe objave.

Zapisnik o provođenju izvlačenja Priređivač nagradne igre će dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu i mjestu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja.

Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan:

predočiti izvučeni računa s vidljivim brojem računa,
identificirati se putem važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice),
potvrditi primitak nagrade svojim potpisom.

 

Dobitnik koji nije u mogućnosti ispuniti radnje navedene u prethodnom stavku ovog članka, gubi pravo na nagradu.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.adriaoil.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.adriaoil.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je Adria Oil d.o.o., Spinčići 38, Kastav, OIB 03004159051.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre.

Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju priređivaču (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade.

Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje pravnih obveza Priređivača.

Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre.

Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine.

Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i drugih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih.

Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 12. Rješavanje sporova

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.