Osvoji mjesto u SKY BOXU

Osvoji mjesto u SKY BOXU

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Osvoji mjesto u SKY BOXU"

 

Članak 1.
 

PRIEĐIVAČ

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvoji mjesto u SKY BOXU“ je trgovačko društvo ADRIA OIL d.o.o., Spinčići  38, Kastav, OIB 03004159051.

 

Članak 2.

SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača i nagrađivanja kupca. 

 

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počinje 15. veljače 2020. s početkom u 00:01 sati, odnosno od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija i završava 29. ožujka. 2020. u 23:59 sati.

 

Članak 4.

UVJETI I NAČIN SUDJELOVANJA

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi kupci goriva na prodajnim mjestima Priređivača i to na BP Kukuljanovo, Kukuljanovo 386, BP Spinčići (Spinčići 38), BP Žminj, Industrijska ulica 8, BP Martinkovac (Ul. Bartola Kašića 5/2), BP Opatija (Nova cesta 4) i BP Zamet (Dražička ul. 2a), koji su ostvarili kupnju iznad 200,00 kuna s uključenim PDV-om ili u caffe barovima Priređivača na BP Kukuljanovo ((Kukuljanovo 386 ) i BP Žminj (Industrijska ulica 8) potrošili iznos veći od 100,00 kuna s uključenim PDV-om te u cijelosti ispunili kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Kuponi za nagradnu igru preuzimaju se na prodajnim mjestima navedenih benzinskih postaja.

Ispunjeni kuponi se zajedno sa kopijom računa ubacuju u za to predviđenu kutiju na navedenim benzinskim postajama.

Svaki sudionik može poslati neograničen broj ispunjenih kupona, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Fond nagrada uključuje:

1. Nagrada 2 (dvije) ulaznice za SKY BOX na Stadionu HNK Rijeka u Rijeci, Rujevica 10 – Nogometna utakmica HNK Rijeka – NK Lokomotiva na datum 04.04.2020. – u vrijednosti 3.000.00 kuna.

2. Nagrada 2 (dvije) ulaznice za SKY BOX na Stadionu HNK Rijeka u Rijeci, Rujevica 10 – Nogometna utakmica HNK Rijeka – NK Lokomotiva na datum 04.04. 2020. – u vrijednosti 3.000,00 kuna.

3. Nagrada 2 (dvije) ulaznice za SKY BOX na Stadionu HNK Rijeka u Rijeci, Rujevica 10 – Nogometna utakmica HNK Rijeka – NK Lokomotiva na datum 04.04. 2020. – u vrijednosti 3.000,00 kuna.

4. Nagrada – dres HNK Rijeke u vrijednosti od 500,00 kn

5. Nagrada –  lopta HNK Rijeke u vrijednosti od 200,00 kn

Ukupan fond nagrada iznosi  9.700,00 kuna.

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 6.

NAGRADNO IZVLAČENJE

Izvlačenje dobitnika održati će se u prostorijama uprave Priređivača na adresi Spinčići 38, Kastav 01.04. 2020. s početkom u 14 sati.

Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih tiskanica.

U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz čl. 4. i čl. 8 ovih Pravila biti će izvučen drugi.

Izvlačenje će se izvršiti na način da se iz kutije izvlače pravovaljani kuponi, redoslijedom peta, četvrta, treća, druga pa prva nagrada. Izvlačenje će nadzirati Komisija od tri predstavnika Priređivača.

 

Članak 7.

OBJAVA PRAVILA, REZULTATA I DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre biti će objavljena prije početka nagradne igre na internet stranici priređivača www.adriaoil.hr

Rezultati nagradne igre i dobitnici biti će objavljeni na internet stranici www.adriaoil.hr najkasnije dva dana nakon izvlačenja.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Javne objave rezultata biti će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe objave.

Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, Priređivač nagradne igre će dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske  u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

 

Članak 8.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe starije od 18 (osamnaest) godina.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri za prvu, drugu i treću nagradu iz čl. 5. ovih Pravila nemaju fizičke osobe koje imaju zabranu ulaska na Stadion HNK Rijeka u Rijeci, Rujevica 10.

 

Članak 9.

PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici preuzimaju nagrade osobno na adresi Priređivača, Spinčići 38, Kastav.

Dobitnici prve, druge i treće nagrade mogu osvojene nagrade podići najkasnije dan prije održavanja Nogometne utakmice do 16:00 sati.

Dobitnici četvrte i pete nagrade mogu osvojene nagrade podići u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi u prostorijama Priređivača.

Ukoliko dobitnik iz prethodnog stavka ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnike u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati rok od osam dana za preuzimanje nagrada.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan:

a) predočiti fiskalni isječak računa s predmetnim fiskalnim brojem

b) identificirati se putem važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice)

c) potvrditi primitak nagrade svojim potpisom.

Dobitnik koji nije u mogućnosti ispuniti radnje navedene u prethodnom stavku ovog članka, gubi pravo na nagradu.

Dobitnici prve, druge i treće nagrade gube pravo na nagradu u slučaju da im je na snazi mjera zabrane dolaska na Stadion HNK Rijeke u Rijeci, Rujevica 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku iz ove nagradne igre.

Dobitnik sam snosi troškove preuzimanja nagrada i druge troškove u vezi sa odlaskom na Nogometnu utakmicu te da u tom smislu ne postoje nikakve obaveze Priređivača.

Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obavješteni telefonom i to na telefonski broj koji su upisali na kupon iz čl. 4. ovih Pravila.

Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci.

Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

 

Članak 10.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka i Priređivač nagradne igre je ADRIA OIL D.O.O., Spinčići 38, 51 215 Kastav, OIB 03004159051.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre.

Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju priređivaču (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade.

Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje  pravnih obveza Priređivača. 

Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su  pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre.

Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine.

Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i drugih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih.

Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora Priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda u Rijeci.

 

Članak 12.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

 

Članak 13.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija Republike Hrvatske na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.